Welkom bij de Uitvaartvereniging-Twijzel e.o.

Dit is de openingspagina van onze uitvaartvereniging.
Onder de verschillende kopjes is informatie te vinden over onze vereniging en andere zaken die met overlijden en uitvaart te maken hebben.

Wij hopen met deze web-site zowel leden als niet-leden van de nodige informatie te voorzien.

Uitvaartvereniging-Twijzel is opgericht op 30 januari 1922.Tot op dat moment waren de begrafenissen onderdeel van de zogenaamde burenplicht.

Door steeds met de tijd mee te gaan voorziet onze vereniging, na bijna 90 jaar, nog steeds in een behoefte. Commerciële belangen horen geen hoofdrol te spelen bij de verzorging van uitvaarten. Daarom maken wij gunstige afspraken over tarieven en kwaliteit voor het verzorgen van begrafenissen en crematies van leden. Bij een sterfgeval is men kwetsbaar en Uivaartvereniging-Twijzel wil voorkomen dat hiervan misbruik wordt gemaakt.

Uitvaartvereniging-Twijzel is een vereniging voor en door leden. Winst hoeft er niet gemaakt te worden. Het bestuur – dorpsgenoten uit Twijzel - legt ieder jaar verantwoording af op de ledenvergadering. Hier kunnen leden meepraten over o.a. beleid, contributie en ledenkortingen. 

 

Uitvaartvereniging-Twijzel.

Het doel van de grondslag der vereniging is zoals omschreven in de statuten van de vereniging:

Om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze , overeenkomstig zijn / haar  wensen, naar zijn / haar laatste rustplaats te brengen , mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

A. Zelf uitvaarten te (laten) verzorgen.

B. Het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van een uitvaart

Het is dus de taak van de Uitvaartvereniging-Twijzel de werkzaamheden rond de uitvaart van een lid uit te voeren volgens de wens van de overledene of zijn / haar nabestaanden.

Daarbij rekening houdende met de wettelijke verplichtingen (Wet op de lijkbezorging) en andere regelgeving en gemeentelijke verordeningen.

A. De eindverantwoordelijkheid van de uitvoering van uitvaarten en zowel het te voeren beleid der vereniging berust bij het bestuur van de Uitvaartvereniging-Twijzel en niet bij de uitvaartleider.

 B. De uitvaartleider c.q verzorger is gehouden aan de instructies van het bestuur welke in overleg worden vastgesteld en jaarlijks worden geëvalueerd en opnieuw vastgelegd.

C. Nadat de vereniging de uitvaartleider heeft gehoord, kan zij jaarlijks eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de taakomschrijving van de uitvaartleider, indien zij daartoe aanleiding ziet. N.B ! In het contract kan zoiets eenzijdig nooit.)

D. Ook wordt jaarlijks de Risico Inventarisatie geëvalueerd met alle ten dienste staande mensen   ( uitvaartleider, dragers, aflegsters e.a) en eventueel aanpassingen verricht.

Om de samenwerking te bevorderen is de vereniging lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De federatie is op haar beurt aangesloten bij het Landelijke Samenwerkingsverband NARDUS.